51. Спр. 4. Докія Гуменна. 37. Спр. 133. Листи Л. Дражевської до Ю. Мольфарка Олена Стеценко розповідала, що активні бойові дії триватимуть до Великодня цього року, а російські атаки – до 3,5 років. Окрему увагу приділено літературним творам, що писалися та функціонували в одному інтелектуальному екстрасенси про Україну 2023сторі з доробком Д. У своїй творчій діяльності письменниця вбачала певну місію – звернути увагу істориків, письменників, громадських діячів і загалом небайдужих українців до минулого України з метою знайти там обґрунтування права на незалежність та самовизначення. Свою творчу енергію вона реалізовувала не лише в літературній сфері, а була активним учасником суспільних подій, організаційної діяльності української письменницької спільноти на Батьківщині, в діаспорі у США та Європі. Докії Гуменної. Однак на сучасному етапі, як і раніше, дослідження обмежені вивченням окремих епізодів життя або певним проблемам чи етапам художньої діяльності письменниці. В.Домонтович і В.Підмогильний показали, як легко раціоналізм обертається ірраціоналізмом, як легко знаходиться раціональне підґрунтя для найцинічніших або найхимерніших вчинків. Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації зумовлено визначеними завданнями роботи та специфікою досліджуваного матеріалу.

Так, у дисертації Т. Д. Гуменної. Так, у монографії П. Гуменної згадується нейтрально, у контексті огляду літератури української діаспори. З огляду прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсів інтелектуальну діяльність представників творчих професій певний дослідницький потенціал є і в сучасних методологічних розробках літературознавців. Теоретичному обґрунтуванню, практичному розвитку та інституалізації цього наукового напрямку сприяли праці та діяльність цілої плеяди вчених – І. Вона вміщує в собі: 1) біографію особистості (дані про час і місце народження, смерті, освіту, родинні впливи, риси вдачі, особисте життя, психологічні особливості); 2) професійну біографію (позиції в наукових та інших колах, професійна діяльність); 3) бібліографічну біографію (аналіз наукових конструктів автора, історія створення праць, 9xm.tv джерельна база, техніка та методологія досліджень, blingorbit.com понятійний апарат та міждисциплінарні зв’язки); 4) ситуаційну біографію, або біографію середовища (події та умови соціально-економічного та політичного контексту епохи, в яких жив та працював персонаж, який досліджується). Біографія письменника – особлива категорія науково-біографічних досліджень, у якій органічно поєднані життєпис і творчість письменника. Принцип системності вимагає всебічного та цілісного дослідження інтелектуальної біографії письменника у взаємозв’язку всіх її проявів та з історичним контекстом. Принцип об’єктивності зобов’язує до вивчення інтелектуальної біографії особистості у всій її складності, web site багатогранності та суперечності на основі історичних та історіографічних матеріалів відповідно до історичних і соціокультурних умов визначеного періоду. Принцип історизму передбачає дослідження та викладення матеріалу відповідно до конкретно-історичних обставин, їх взаємозв’язку та взаємозумовленості.

З кінця ХІХ-го до 80-х років ХХ століття дослідники інтелектуальної історії вивчали ідеї як дещо чекає на Україну в 2023 році передбачення автономне, не залежне від багатьох інших видів людської активності, соціального контексту, а іноді й окремо від їх творців і носіїв. Нора та Ф. Ар’є (установивши зв’язки між творчою лабораторією вчених та їх життям). Означена модель інтелектуальної біографії була адаптована й доповнена українським істориком В. Андрєєвим для дослідження інтелектуальних біографій фахових істориків. Сент-Бев, виділивши головні аспекти дослідження митця: вивчення обставин формування особистості в родині; ознайомлення з характером його освіти та виховання; визначення довколишнього кола осіб у період становлення таланту; аналіз перших творчих успіхів; визначення періоду послаблення таланту; вивчення особливостей світобачення, релігійних поглядів, ставлення до природи, https://profireworks.com дітей, грошей тощо; виявлення таємних слабкостей; дослідження специфіки стилю; виявлення духовних наступників, учнів; аналіз оцінок творчості. Російський літературознавець В. Луков пропонує власну стратегію побудови персональних моделей: виявлення всіх видів співвідношення письменника як творця текстів з тією реальністю, з якою він вступає в контакт (література, політика, особисті відносини тощо).

Падыхлдзячы да яго, здалёк ужо чутно, як людзі енчаць, і відно, як дым з яго валіць, а на ўсіх дарогах грэшнікі да яго на вазох кавалы смалы саматугам валочаць. А головне, інтелектуал має власний стиль життя і мислення, які визначають коло його спілкування, формують політичну культуру, громадянську позицію, має свою чітко сформульовану мотивацію як у життєвих, так і у професійних ситуаціях, може бути творцем політичних ідеологій, наукових програм, культурних проектів. Підпорядкування українським інтересам і зумовленість національною ідеологією характеризували політичну поведінку українського інтелектуала, протистояння владі набувало форм культурної, моральної або мовної опозиції режиму. Від обговорення шляхів розвитку української літератури дискусія поступово перейшла в політичну площину, коли М. Хвильовий проголосив кінець російській гегемонії на Україні, бо Україна має свою месіанську ідею, яку він окреслив метафорою «азіатський ренесанс». 158. Килимник О. Сучасності гарячий подих / О.Килимник // Україна. На сучасному етапі означена модель була трансформована в «персональну модель письменника». Довгий час була домінантною модель «літературний портрет», її започаткував ще у ХІХ ст. французький літературний критик, письменник і поет Ш.-О. А. Погрібний, український письменник та літературознавець, спираючись на своє листування із Д.